درآمد و کیفیت زندگی

شاهین طبری به درستی میگه ۲ برابر شدن درآمدم کیفیت زندگی‌م رو ۲ برابر نمی‌کنه. ولی در مورد من ۲ برابر شدن درآمدم رسما کیفیت زندگی‌م رو ۱۰ برابر می‌کنه