ایسنا زده خون اهدایی ایرانی سالم‌ترین خون دنیاست…

۱۴۰۰ سال پیش که قرآن گفت «حتی زرتم المقابر» به اینجاش فکر نمی‌کرد